Idea projektu

Uznávanie a validácia kompetencií z neformálneho alebo informálneho prostredia sa všeobecne chápe ako jedna z najdôležitejších výziev pre sektor vzdelávania a odbornej prípravy v súčasnosti.

Jeden z najsilnejších kontextov informálneho vzdelávania predstavuje sektor dobrovoľníctva, kde majú mladí ľudia z rôznych vzdelanostných, kultúrnych a sociálnych prostredí možnosť zažiť rôzne náročné situácie, uplatniť svoje vlastné zručnosti a získať široké skúsenosti a nové kompetencie. Väčšina týchto nových vedomostí môže byť pre dobrovoľníkov prínosom v iných oblastiach ich života, ako napríklad v profesionálnej kariére.

Dobrovoľníctvo je nielen príležitosťou byť spoločensky aktívny a cítiť sa súčasťou občianskej spoločnosti, ale je to aj spôsob, ako získať zručnosti a kompetencie. Dobrovoľníctvo možno považovať za prirodzené vzdelávacie prostredie, najmä pre tých, ktorí vypadli z formálneho vzdelávacieho sektora alebo pre ktorých je ťažké vrátiť sa na trh práce. Je dôležité zvýšiť motiváciu zraniteľných cieľových skupín, ako sú NEET (mladí ľudia, ktorí nie sú zamestnaní, nevzdelávajú sa ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave), aby k dobrovoľníctvu pristupovali aj ako k spôsobu, ako sa znovu zapojiť do spoločenského života.

Preto je v záujme zlepšenia ich možností, ak sa rozhodnú vrátiť na trh práce, absolútne nevyhnutné tieto schopnosti riadne overiť. Cieľom projektu je poskytnúť prehľad o projektoch, iniciatívach a metódach validácie neformálneho a informálneho vzdelávania. Uznávanie by mohlo dobrovoľníkov motivovať k tomu, aby sa zapojili do ďalších vzdelávacích aktivít, alebo by mohlo uľahčiť či zlepšiť ich zamestnateľnosť.

Na dosiahnutie tohto celkového cieľa budú špecifické ciele nasledovné:

  • Zaviesť e-platformu s interaktívnou databázou, ktorá umožní prístup k iniciatívam a informačným materiálom o vzdelávaní, ktoré boli identifikované a zozbierané v priebehu projektu, najmä pokiaľ ide o úspešné modely a koncepcie osvedčených postupov na overovanie kľúčových kompetencií získaných počas dobrovoľníckej činnosti a systémy uznávania kompetencií získaných prostredníctvom neformálneho a informálneho učenia.
  • Vypracovať “Katalóg pre uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva”, ktorý poskytne prehľad o súčasnej situácii v konkrétnom projektovom prostredí v partnerských krajinách a predstaví iniciatívy, projekty a materiály v angličtine a s vysvetlením vo všetkých jazykoch partnerstva.